(0312) 433 43 30 halter@sgm.gov.tr

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

ÖDÜL ve YARDIM TALİMATI

(Karar Tarihi: 14.01.2009 – Yayın Tarihi : 15.01.2009)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı, ulusal ve uluslararası Halter Federasyonu faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu talimat, Dünya  Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar ve Halter Federasyonun ulusal müsabakalarında başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödül ve desteği kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu talimatta geçen;

a)Federasyon : Halter Federasyonunu

b)Federasyon Başkanı : Halter Federasyonu Başkanını

c)Spor Kulübü : Türkiye Halter Federasyonunun müsabakalarına katılan tescilli spor

kulüplerini

ç)Sporcu : Ferdi ve/veya takım müsabakalarında derece elde eden milli takım

sporcularını, kulüp sporcularını ve ferdi sporcuları

d)Uluslararası Müsabaka : Halter Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer

alan yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakalarını,

e)Antrenör : Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe antrenör belgesine

sahip olan ve görevlendirilen kişiyi

f)Ödül : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Yeni Türk Lirasını/Türk Lirasını,

g)Takım Sporu : Birden fazla sporcunun oluşturduğu yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan halter müsabakasını,

ğ)Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın

yapıldığı halter müsabakasını,

h)Müsabaka : Bu talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

ı)Spor Elemanı:Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu

başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör, spor uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ödül verilebilecek spor müsabakaları

Madde 4 – a) Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ve diğer uluslar arası ve ulusal müsabakalarda federasyon bütçesi ve sponsorlar dikkate alınarak yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda ödüllendirme yapılır.

  1. a) Sporculara
  2. b) Müsabaka milli takım antrenörüne
  3. c) Sporcunun kulübüne

ç) Sporcunun kulüp antrenörüne

  1. d) Sporcuyu yetiştiren antrenöre
  2. b) Uluslararası alanda , Dünya, Avrupa Şampiyonaları ile ülkemizi tanıtıcı ve

önemli görülen turnuvalarda başarı elde eden sporculara yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir.

Başarılı Kulüplerin Desteklenmesi

Madde 5 – Halter sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkemizi

Uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüplerimiz yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı

ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

Başarılı Sporcu ve Antrenörlerin Desteklenmesi

Madde 6 – Ülkemizi uluslararası alanda her tür müsabakalarda başarı ile temsil eden,

federasyonun koyduğu antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden, federasyon kamp merkezlerinde sürekli hazırlık kamplarına katılan ve katılmayı kabul eden, bulunduğu bölgede federasyonun belirlediği programı uygulamayı taahhüt eden yönetim kurulunca belirlenecek sporcu ve antrenörler aylık teşvik primi ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

Milli Takımlar ve Ferdi Uluslararası Maddi Ödüllü Müsabakalarda Kazandığı Ödüllerin Dağıtılması

Madde 7 – Milli takımlarımızın katıldıkları uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı veya Federasyon Yönetim Kurulunca

belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve o müsabaka formunda yer alan teknik ve idari heyet mensupları ile sporcuyu yetiştiren antrenörlere verilebilir.

Ödüllerin Veriliş Şekli

Madde 8 – Ödüller, federasyon yönetim kurulunun kararı ile verilir. Verilecek ödül

taksitlere bölünüp verilebilir.

Aynı Müsabakada Ödül Alınması

Madde 9 – Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada birden fazla başarı elde

eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir.

Ceza

Madde 10 – Dopingli olduğu tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır. Herhangi bir disiplin cezası alındığında verilen her türlü teşvik primi, ayni ve/veya nakdi yardım ve ödül kesilir.

Madde 11 – Devleti ülkesi ve milleti bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

Madde 12 – Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son

bir yıl içerisinde disiplin kurulunca uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.

Tescil Şartı

Madde 13 – Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için

dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 14 – Bu talimatta yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere, Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül en üst miktarda verilen ödülün %10’u geçemez.

Madde 15 – Federasyonun bir yıl içinde dağıttığı ödül miktarı federasyonun o yılki bütçesinin %10’unu geçemez.

Yürürlük

Madde 16 – Bu talimat, Halter Federasyonu Genel Kurulunda Kabulünden sonra Genel Müdürlük ve Federasyon resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – Bu talimat hükümlerini Halter Federasyonu Başkanı yürütür.